Valintakoe ja hakeminen lääketieteelliseen 2017

Sama valintakoe on käytössä kaikissa Suomen lääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten tiedekuntien sekä eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnoissa. Kukin tiedekunta valitsee itse opiskelijansa. Sisäänotto tiedekuntaan tapahtuu kahdessa kiintiössä: yo-todistuksen ja valintakokeen tai pelkän valintakokeen perusteella. Kiintiöiden koko vaihtelee tiedekunnittain. Toistaiseksi on mahdollista pyrkiä vain yhteen tiedekuntaan kerralla.

Kokeen tekee vuosittain valintakokeen laadintaryhmä, joka saa ohjeistuksen valintakokeen kehittämisryhmältä. Kehittämisryhmä työstää valintakoetta ja vastausanalyysiä ja tarkastelee valintojen toteutumista. Valtakunnallinen valintatoimikunta valvoo laajemmin koko kehitystyötä, antaa suosituksia valintaperusteista ja päättää kokeen päivämäärän. Valintakokeen kehitys on nähty tärkeäksi, koska se on ollut ainoa keino vaikuttaa yhteiskunnassamme lääkärikoulutukseen valikoituvien ominaisuuksiin.

Kevääseen 2011 asti käytössä ollut valintakoe tutki hakijoiden oppimispotentiaalia biologian, kemian ja fysiikan pohjatietoja, valintakoekirjan (Galenos) tietoja ja kokeessa annettua aineistoa integroivilla tehtävillä. Lisäksi valintakokeessa on testattu hakijan seuraavia taitoja:

  • yhdistää aikaisemmat tietonsa annettavaan aineistoon
  • tulkita kaavioita ja kuvia
  • kirjoittaa selkeästi ja loogisesti
  • ymmärtää syvällisesti valintakoekirjan sisältö
  • suhteuttaa tietonsa autenttiseen tilanteeseen lääkärin ammatissa

Valintakokeessa ei siten ole testattu yhtään täysin myötäsyntyistä ominaisuutta, jota ei olisi mahdollista kehittää määrätietoisella työllä, kuten esimerkiksi älykkyysosamäärää tai psykologisia piirteitä.

Galenoksen poistuttua keväällä 2012 tulivat valintakoevaatimuksiksi lukion kurssit fysiikasta, kemiasta ja biologiasta. Fysiikan ja kemian osalta muutos ei välttämättä ole suuri, koska aikaisemminkin Galenoksen omaksuminen on edellyttänyt lukioasioiden hallintaa. Sen sijaan monien haastavien Galenoksessa esitettyjen asioiden poistuminen selkeyttää tilannetta fysiikan ja kemian osalta. Biologiassa viisi lukiokurssia toivat lisää luettavaa verrattuna aikaisempaan, mutta toisaalta asia ei ole niin yksityiskohtaista kuin Galenoksen anatomia ja fysiologia. Valintaperusteiden mukaan esimerkiksi kevään 2013 koe sisälsi lukiotietoja ja kokeessa jaettavaa aineistoa integroivia tehtäviä, kuten oli Galenoksen aikanakin.

Sisäänpääsy lääketieteelliseen on aina vaatinut melkoisen työmäärän jokaiselta. Valtava työmääräkään ei välttämättä takaa sisäänpääsyä, mutta oikea opiskelutekniikka ja ohjaus opiskelussa auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Koska kussakin kiintiössä sisään otetaan eniten pisteitä saaneet, ei ole olemassa absoluuttista ja pysyvää sisäänpääsyä määrittävää osaamistason rajaa. Osaamistaan arvioidessaan kannattaakin ottaa lähtökohdaksi todellinen tilanne opiskelijavalinnoissa: ei se miten hyvin osaan, vaan miten hyvin osaan verrattuna muihin. Missä olen edellä ja missä muiden osaamista jäljessä?

Valintajonot

Opiskelijoiden valinta tehdään yhteispistejonossa ja valintakoejonossa. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän yhteispistejonossa tai valintakoejonossa. Hakija otetaan huomioon kummankin jonon valinnassa, mikäli se hakijan koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista. Valinta tehtiin esimerkiksi vuonna 2016 seuraavassa järjestyksessä:

1. Yhteispistejonossa valittiin 100 hakijaa siinä paremmuusjärjestyksessä, joka saatiin kun hakijan alkupisteet ja valintakoepisteet laskettiin yhteen. Aloituspaikoista vähintään 65 kiintiöitiin ensikertalaisille hakijoille. Mikäli aloituspaikkoja jäi ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyivät yhteispistejonossa muille hakijoille.

2. Valintakoejonossa valittiin 53 hakijaa valintakoepisteiden yhteismäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Hakijat, jotka eivät tulleet valituiksi yhteispistejonossa asetettiin uuteen paremmuusjärjestykseen pelkän valintakoepistemäärän perusteella. Aloituspaikoista vähintään 35 kiintiöitiin ensikertalaisille hakijoille. Mikäli aloituspaikkoja jäi ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyivät valintakoejonossa muille hakijoille.

Valintakoepäivä

Valintakoeaamuna on hyvä olla ajoissa paikalla vähintään puoli tuntia ennen kokeen alkua, jotta oman valintakoesalin löytämiseen jää aikaa. Istumapaikalle mentäessä mukaan otetaan vain kirjoitusvälineet, laskin, henkilötodistus sekä omat eväät. Omat eväät pakataan ylioppilaskirjoituksien tapaan läpinäkyviin pusseihin ja pulloihin. Myös wc-käynnit toimivat samoin kuin ylioppilaskirjoituksissa, valvojan kanssa. Kokeen valvojat kertovat toimintatavat kokeen alussa.

Valintakokeen alkaessa kehotetaan kirjoittamaan henkilötiedot huolellisesti jokaiseen tehtäväpaperiin, jotta tiedot eivät jää laittamatta yhteenkään paperiin. Kokeen alkaessa kannattaa lukea läpi koko koe, koska tehtävien ratkaisemiseen tarvittavaa tietoa on ollut hajautettuna kehyskertomuksessa ja aineistotehtävän materiaaleissa. Lukiessa kannattaa tehdä tehtävien ratkaisua helpottavia alleviivauksia ja huomioita. Samalla muodostuu kokonaiskäsitys kokeesta.

Kokeen nopean läpiluvun perusteella voi suunnitella itselleen tehtävien suoritusjärjestyksen. Ensin kannattaa tehdä itselle helpoimmat tehtävät. Jos vaikeampien tehtävien ratkaisut eivät edisty, kannattaa siirtyä seuraaviin tehtäviin ja palata kesken jääneisiin mikäli aikaa jää. Koetehtävien suuren määrän vuoksi aika ei useinkaan riitä niiden kaikkien ratkaisemiseen täydellisesti. Kiireestä huolimatta huolellisuus kysymyksiin vastaamisessa on ensiarvoisen tärkeää. Varmistu, että olet vastannut kaikkiin tehtävän kysymyksiin lukemalla uudelleen sekä tehtävä että vastauksesi. Valintakoetilanne on varmasti kaikille stressaava – valmentautumalla koetilanteeseen ja valintakoetyyppisten tehtävien ratkaisuun saat edun verrattuna muihin hakijoihin.

Vanhoja hakijatilastoja

Hakijoiden määrä on noussut esimerkiksi Turussa tasaisesti, jolloin kilpailu hakijoiden kesken on kovaa: sisään pääsee vain noin yksi seitsemästä hakijasta.

Menestymällä hyvin valintakokeessa moni läpäisee tiukan seulan huolimatta vaatimattomammasta menestyksestä ylioppilaskirjoituksissa.

 

  Hakijamäärä
Hakukohde 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LL Turku
120 aloituspaikkaa
585 626 657 683 798 820 881 922
Helsinki
120 aloituspaikkaa
961 1024 1143 1151 1156 1249 1245 1486
HL Turku
40 aloituspaikkaa
143 142 151 199 257 208 255 297
Helsinki
50 aloituspaikkaa
195 210 295 284 243 327 339 330
ELL Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto
Helsinki
70 aloituspaikkaa
538 473 550 635 592 707 707 810

 

Hakeminen lääketieteelliseen tiedekuntaan 2017

Hakeminen

Lääketieteellisen tiedekuntiin haetaan muiden yliopiston tiedekuntien tavoin sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi

Hakuaika alkaa 15.3.2017 ja päättyy 5.4.2017 klo. 15.00

Valintakokeen aika ja paikka

Koe järjestetään keskiviikkona 17.5.2017 klo 9 – 14. Koe kestää viisi tuntia.

Valintakoemateriaali

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Koe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat e m. kursseihin ja kokeessa jaettavaan aineistoon.

Lukion opetussuunitelma: 
http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf

Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman luku 5.7, sivut 129-135
Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman luku 5.9, sivut 143-149
Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman luku 5.10, sivut 151-155

Valintakokeessa sallitut laskimet

Vuoden 2017 valintakokeessa sallitaan ainoastaan nelilaskin, jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia. Kokeessa jaetaan tarvittavat taulukot tehtävien numeerista suorittamista varten (esim. logaritmit ja trigonometriset funktiot). Tarkasta, että sinulla on valintakokeessa sallittu laskin. Lista sallituista laskimista on luettavissa esimerkiksi osoitteissa:
http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/opiskelijaksi/valintakokeessa_sallittavat_laskimet.html

https://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opiskelijavalinta/Sivut/Valtakunnallisessa-l%C3%A4%C3%A4ketieteen-alan-valintakokeessa-sallittavat-laskimet.aspx
 

Opiskelijavalinta lääketieteellisissä tiedekunnissa